Nguồn dữ liệu tin cậy

Cho phép người sử dụng tra cứu thông tin tin cậy về tên miền, chủ thể đăng ký sử dụng tên miền trên cơ sở dữ liệu tên miền đăng ký, sử dụng tại Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.
Loại tên miền
Tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"/Tên miền quốc tế đăng ký tại Việt Nam/Tên miền quốc tế không đăng ký sử dụng tại Nhà đăng ký tên miền tại Việt Nam.
Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền
Cung cấp các thông tin về chủ thể đăng ký sử dụng tên miền.
Nhà đăng ký quản lý tên miền
Thông tin về Nhà đăng ký quản lý tên miền.
Hệ thống cho phép người sử dụng tra cứu thông tin tin cậy về tên miền, chủ thể đăng ký sử dụng tên miền trên cơ sở dữ liệu tên miền đăng ký, sử dụng tại Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.
  • Kết nối Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp để kiểm chứng thông tin tên miền.
  • Kết nối đến các hệ thống tra cứu tên miền quốc tế theo tiêu chuẩn WHOIS/RDAP để kiểm tra thông tin.
  • Kết nối, đối chiếu, kiểm tra thông tin với các cơ sở dữ liệu uy tín về danh sách tên miền khuyến nghị cảnh giác, ngăn chặn. (Domain BlackList).
Trung tâm Internet Việt Nam khuyến nghị
các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" để đảm bảo tính Nhận diện - Tin cậy - An toàn, giúp bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng.
Tài liệu tuyên truyền về hệ thống tra cứu thông tin tên miền
Cơ quan, tổ chức, người dùng có thể sử dụng các tài liệu tại đây phục vụ việc tham khảo thông tin hoặc tuyên truyền về Hệ thống.